Khaki: The Simple Reason To Add This Colour To Your Wardrobe

Yep, I said colour.